RUGENDAS. (Johann Moritz) HABITANTE DE GOYAS, QUADRO A ÓLEO PINTADO SOBRE MADEIRA.

     
English   
 
   

Clique nas imagens para aumentar.Aa. (Pieter van der) De Gedenkwaardige en al-om Beroemde VOYAGIEN DER SPAJAARDEN NA WEST WEST-INDIËN.

[IN TWE DEELEN]. Namentlijk in het Zuyder- en Noorder-Gedeelte van het eertijds onbekende America, Met alle des selfs naby-gelegene Eylanden en en onderhoorige Koningrijken, op uytdrukkelijk bevel van den Koning van Castilien door der selver Ontdekkers ondernoomen, In der Jaar 1492 en so vervolgens. Voor desen ten deele versamelt en in ‘t Hoogduyts uytgegeeven Door den beroemden Heer JOHAN LODEWYK GOTTFRIED, Schrijver van de Historische Kronijk, Maar nu volkomen, gelijk deselve door Anthony de Herrera, History-Schrijver van den Koning van Castilien uyt de Egte Hand-scriften der Reysigers beschreven zijn, met alle Vlijt, Naaukeurigheyd en Trouwe uytgevoert. Zijnde, behalven de zeldfame ontmoetingen der Reysigers, te geljk een nette Beschrijving van de gelengenheyd dier Landen, Kroningrijken, Zeën, Rivieren, Havens, Menschen, Gediertens, Vrugten, Goud- en Zilver-mijnen, mitsgaders al wat verders aanmekens-waardig en vermaaklijk is. Alles onlangs uyt het Spaans in’t Nederlands getrouwelijk vertaalt, doorgaans met noodige Zee- en Land-Kaarten, benessens een menigte fraaye Print-veerbeeldigen opgeheldert, en met bequame Registers verrijkt. Nu alder-eerst op ordre van Hoog Edele Gebiedende Heeren, dusdanig in Twe Stukken verdeelt, in het ligt gebragt. TOT LEYDEN, Door PIETER VANDER Aa, Boekverkooper. [1706].

In fólio (de 34x22 cm) com

Encadernação da época inteira de pele com cantos cansados.

Ilustrado no texto com belas gravuras abertas em chapa de metal.

Obra com o texto numerado a duas colunas.

Conjunto de 13 relatos das navegações, descobertas, e conquistas no Novo Mundo, contendo nomeadamente:

 A contemporary set of 13 reports on navigations, descoveries and conquests of the New World:

- DE ROEMWAARDIGE SCHEEPS-TOGT VAN CHRISTOFFEL KOLUMBUS Door Hem allererst in den Jaren 1492. Com 73 colunas de texto.

- TWEEDE SCHEEPS-TOGT VAN CHRISTOFFEL KOLUMBUS; Ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen gedaan na de WEST-INDIEN; in’t Jaar 1493. Com 58 colunas de texto.

- DES AMMIRAALS CHRISTOFFEL KOLUMBUS, DERDE SCHEEPS-TOGT Ter Ondekking gedaan uyt Kastilien, na de WEST-INDIEN, in’t Jaar 1498. Com 36 colunas de texto.

- EERSTE ZEE-TOGT VAN ALONSO D’OJEDA, EN AMERIKUS VESPUTIUS ter Ontdekking van Nieuwe Landen gedaan na de WEST-INDIEN; in’t Jaar 1499. Com 30 colunas de texto.

- VYF VERSCHEYDE VOYAGIEN Der KASTILIAANEN en PORTUGUEZEN, TER Ontdekking gedan naar WEST-INDIEN in de Jaaren 1500, en 1501. Com 44 colunas de texto.

- TWEE OPMERKLYKE SCHEEPS-TOGTEN asgevaerdigd naar de WEST-INDIEN in’t Jaar 1502. Com 62 colunas de texto.

- RAMPSPOEDIGE ZEE-TOGT DOOR FRANCISCUS DE PORRAS, met eenige Kastiliaanze Muytelingen van Jamaica naar Hispaniola, vrugteloos ondernomen in’t Jaar 1504. Com 30 colunas de texto.

- EERSTE SCHEEPS-TOGT Ter verder Ontdekking van de WEST-INDIEN door JEAN DIAS DE SOLIS, en VICENT YANES PINZON, gedaan naar JUKATAN in’t Jaar 1506. Com 18 colunas de texto.

- OPMERKELYKE ZEE-TOGTEN tot nader Ontdekking der WEST-INDIZE EYLANDEN EN VASTE KUSTEN, geedan in de Jaaren 1508, en 1509. I. Door SEBASTIAAN D’OCAMPO, ontdekkende dat CUBA waarlyk een Eylandis. II. Door JEAN PONZE DE LEON naar’t Goudryk Eyland St. Jean, gezeyd de Borriquen. III. Door JEAN DIAZ DE SOLIS, En VINCENT YANES PINZON, naar de Vaste Kust tot bezuyden Kaap St. Augustijn. Com 36 colunas de texto. - AANKOMST VAN JEAN DE EZQUEBEL, ter Bevolking op JAMAICA, door den Nieuwen Ammiraal DIEGO KOLUMBUS van Hispaniola derwaards gezonden, in den Jaare 1510. Com 88 colunas de texto.

- VERSCHEYDE ZEE EN LAND-TOGTEN gedaan in de West-Indiën: d’Eerste, door den Beroemden JEAN PONZE DE LEON; een en andermaal ondernomen naar FLORIDA, in’t Jaar 1512. Com 50 colunas de texto.

- UITVOERIGE REYS-TOGTEN met Vyftien Schepen over Zee gedaan na de WEST-INDIEN, door den Edelmoedigen PEDRARIAS DAVILA, Van zyn Katholyke Majesteyt, voor Opperbevelhebber afgezonden na de Vaste Kusten van DARIEN. in’t Jaar 1514. en 1515. Com 112 colunas de texto.

- DE RAMPSPOEDIGE SCHEEPS-TOGT VAN FRANCISCUS HERNANDEZ DE CORDUA, ter nieuwe Ontdekking na JUKATAN ondernomen; door JEAN de GRYALVA, met IV Schepen tot aan de Kust van Nieuw-Spanjen voorspoediglyk agtervolgd, in de Jaaren 1517. en 1518. Com 60 colunas de texto.

Referência: 1405JC003
Local: M-4-A-12


Caixa de sugestões
A sua opinião é importante para nós.
Se encontrou um preço incorrecto, um erro ou um problema técnico nesta página, por favor avise-nos.
Caixa de sugestões
 
Multibanco PayPal MasterCard Visa American Express

Serviços

AVALIAÇÕES E COMPRA

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

free counters